ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ГАРАНЦИЯТА НЕ ВКЛЮЧВА И НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО:

o Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.

o Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.

o Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.

o Неспазени указания за сглобяване и монтаж.

o Повърхностни наранявания по време на експлоатацията на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.

o Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.

o Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.

o Продукт, който е ремонтиран в неоправомощени от производителя сервизи или от други лица.

o Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.

o Отстраняване на повреди, получени вследствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефон за връзка.

Продукти